00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Učinki ambulantne fizikalne terapije pri bolnikih s kronično bolečino v križu

Zalica Klemenc Ketiš

1Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Maribor, Slovenija; 2Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Ljubljana, Slovenija
Dopisovanje

Zalika Klemenc–Ketiš
Kersnikova cesta 1
SI-3320 Velenje, Slovenija
Telefon +386 38963120
Fax +386 38963140
Email: zalika.klemenc–ketis@uni–mb.si

Izvleček

Namen: Ugotoviti učinek 10–dnevnega programa fizikalne terapije na nivo bolečine in z zdravjem povezano kakovost življenja pri bolnikih s  kronično enostavno bolečino v križu.

Metode: Zaporeden vzorec odraslih (N = 129) s kronično enostavno bolečino v križu je bil ocenjen glede na izboljšanje stanja po 10–dnevnem  programu fizikalne terapije. Bolniki so bili na fizikalno terapijo napoteni s strani svojih zdravnikov družinske medicine. V  povprečju so imeli 3 različne fizioterapevtske postopke. Pred začetkom in po zaključku 10–dnevnega programa so izpolnili lestvico VAS in  vprašalnik EuroQol (EQ–5D in EQ–VAS).

Rezultati: Jakost bolečine po 10–dnevnem fizioterapevtskem programu je bila v povprečju nižja za 1,7 ± 1,8 točk (P < 0,001). Ocena z zdravjem povezanega stanja na lestvici EQ–VAS je bila v povprečju boljša za 10,3 ± 15,2 točk (P < 0,001). Seštevek točk vprašalnika EQ–5D je bil v  povprečju nižji za 0,8 ± 1,2 točke (P < 0,001). Bolniki, ki v času izvajanja fizikalne terapije niso bili na bolniškem dopustu, so poročali o večjem  zmanjšanju bolečine (P = 0,03). Bolniki z ITM 29 kg/m2 ali več so dosegli večje izboljšanje ocene na lestvici EQ–VAS (P = 0,022). Bolniki, ki so se udeležili telovadbe, so dosegli večje izboljšanje ocene na lestvici EQ–VAS (P = 0,036). Bolniki z anksioznostjo oz. depresijo in tisti, ki so  imeli ITM 29 kg/m2 ali več, so poročali o večji spremembi seštevka točk vprašalnika EQ–5D (P = 0,013; P = 0,013).

Zaključek: Ambulantna fizikalna terapija ima vpliv na kratkotrajno izboljšanje stanja bolnikov s kronično enostavno bolečino v križu, vendar je  smiselnost njene uporabe pri tovrstni populaciji vprašljiva.


Celoten članek