00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Uredniška strategija AMB revije

Dušica Pahor

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru (MF UM) je leta 2008 ustanovila svojo znanstvenoraziskovalno revijo Acta medico-biotechnica  (AMB). Tako je na dan fakultete decembra istega leta izšla 1. številka AMB, s čimer je prvič v Sloveniji medicinska fakulteta postala  ustanoviteljica medicinske revije.

AMB je rezultat osebnega napora in entuziazma dekana MF UM prof. dr. Ivana Krajnca, dr. med., in njegovih sodelavcev, še posebej članov  uredniškega odbora. V majhni deželi, kot je Slovenija, so začetki revije podobnim začetkom večine “obrobnih” revij. Vedeli smo, da naši kolegi raziskujejo, vendar nimajo vedno možnosti, da bi svoje rezultate predstavili širši medicinski skupnosti.

Eden izmed pomembnih ciljev urednikov je vzpostaviti primeren odnos do avtorjev, kar vodi v dobro sodelovanje z njimi. Želja urednikov je, da  bi se avtorji bolj zavedali pomembnosti svojega raziskovalnega dela, s čimer je povezana tudi večja motivacija za pisanje in pošiljanje  prispevkov ne le v AMB, ampak tudi v ostale revije. Prav tako želimo olajšati razumevanje navodil recenzentov v želji, da je prispevek čim  kvalitetnejši in izpolnjuje vse pogoje znanstvenega članka.

Čas, potreben za recenzijo prispevka, je ključnega pomena. Če je celoten postopek recenzije do končne oblike prispevka predolg, lahko to  bistveno vpliva ne vrednotenje revije, saj ni nujno, da so reference prispevkov vključene v izračun. Ponosni smo, da nam je po enem letu  uspelo, da je vsebina revije brezplačno dostopna na spletnem naslovu www.actamedbio.uni-mb.si. Tako lahko njeno kvaliteto ocenjuje širši krog bralcev.

KAKŠNI SO CILJI ZA PRIHODNOST?

Trenutno revija izhaja dvakrat letno, kar pa ni dokončno želeno število. Izdajati namreč nameravamo tudi tematske številke z različnih  zanimivih področij, kot so e-učenje, telemedicina, javno zdravje, starost itd.

Eden naših naslednjih ciljev je motiviranje študentov za raziskovalno delo. Vsako leto študentje tekmujejo za »Dekanovo nagrado«, ki se  podeljuje na fakultetni dan v decembru. Lani je na razpis prispelo 9, letos pa 7 raziskovalnih nalog. Kljub majhnemu številu študentov je za  raziskovalno delo veliko zanimanje, zato moramo intenzivirati naše sodelovanje z mentorji, da študente po zaključenem raziskovalnem delu   vzpodbudijo še k pisanju in pošiljanju prispevkov po normalni recenzijski poti. V AMB bi radi objavili večino študentskega raziskovalnega dela, ga vključili v redne številke ali v posebno študentsko številko, odvisno od števila in kvalitete prispevkov. Eno od lanskoletnih študentskih  raziskovalnih del je že bilo objavljeno v prejšnji številki AMB (Stana J, Stropnik D s sodelavci, AMB 2009; 1: 61-7), kar že kaže na uspeh na tem področju. Obenem pa uredniki želimo, da tudi podiplomski študentje v reviji AMB objavijo del svojega doktorskega raziskovalnega dela.

Prav tako je želja urednikov prispevati k trajnemu izobraževanju, in sicer večinoma s preglednimi članki na povabilo urednika.

V naslednjih številkah revije nameravamo v posebni rubriki z naslovom Mednarodno odmevne objave Medicinske fakultete Univerze v  Mariboru prikazati izvlečke prispevkov učiteljev in sodelavcev MF UM, ki so jih ti objavili v mednarodno priznanih revijah. Resnično upamo, da  nam bo v nekaj letih uspelo postati mednarodno prepoznavna revija, kar pomeni, da bomo vključeni v baze MEDLINE / Pubmed, ISI  (Thompson Scientific´s database Current Contents / Clinical Medicine and Science Citation Index Expanded).

Glavni cilji uredniške politike so visoka kvaliteta revije, redno izhajanje, mednarodne recenzije in visoko kvalitetni normativi.

Seveda se zavedamo dejstva, da bo AMB ostala “obrobna” revija. Toda poslanstvo AMB ni le v znanstveni usmeritvi, ampak je to veliko širše;  prispevati želimo k uveljavljanju tako Medicinske fakultete UM kot tudi same Univerze v Mariboru.

Na koncu dovolite, da se v imenu celotnega uredniškega odbora iskreno zahvalim vsem avtorjem in recenzentom za njihovo sodelovanje in  entuziazem ter za pomoč pri razvoju naše mlade revije AMB.

Omnia rerum principia parva sunt.
Začetki vseh stvari so majhni.
(Cicero)

Dušica Pahor
Odgovorna urednica


Celoten članek