00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Psihometrične lastnosti slovenske različice lestvice MOSOPCS za ocenjevanje kulture varnosti

Zalika Klemenc Ketiš, Irena Makivić, Antonija Poplas-Susič

Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Maribor, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Ljubljana, Slovenija;
Dopisovanje
Izr. prof. dr. Zalika Klemenc-Ketiš, dr. med.,
Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru,
Taborska 8, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 41516067
Fax: +386 13003911
E–pošta: zalika.klemenc@um.si

Izvleček

Namen: Varnost pacientov na primarni ravni zdravstvenega varstva se močno razlikuje od varnosti pacientov na sekundarni ali terciarni ravni. Namen študije je bil preizkusiti veljavnost in zanesljivost
slovenske različice vprašalnika o kulturi varnosti pacientov (MOSOPSC) v primarnih zdravstvenih ustanovah.
 
Metode: Opisana študija je bila presečna študija v največjem zdravstvenem domu v Sloveniji – Zdravstvenem domu Ljubljana. Vse delavce z vodilno funkcijo (N = 221) smo povabili k sodelovanju v
elektronski študiji in uporabili slovensko različico MOSOPSC. Izvedli smo analizo potrditvenega faktorja (CFA) MOSOPSC. Za določitev zanesljivosti smo izračunali ICC za notranjo skladnost. Uporabili smo tudi metodologijo deljive polovice (formula Spearman-Brown) in izračunali Pearsonov koeficient za zanesljivost
preizkusa.
 
Rezultati: Končni vzorec je vseboval 154 udeležencev (69,7 % odzivnost), od tega 136 (88,3 %) žensk. Povprečna starost vzorca je bila 46,2 ± 10,0 let. Model CFA je pokazal dobro prileganje. Notranja konsistenca MOSOPSC je bila dobra ali zelo dobra, Cronbachov alfa pa je znašal od 0,55 do 0,90. Pearsonov koeficient časovne stabilnosti se je gibal med 0,540 in 0,712. Zanesljivost po formuli Spearman-Brown je bila dobra.
 
Zaključek: Izsledki študije kažejo, da bi lahko bila slovenska različica MOSOPSC z izvirnimi faktorji zanesljivo in veljavno orodje za merjenje kulture varnosti med zaposlenimi v osnovnem zdravstvu.

Celoten članek