00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Morfometrična analiza tkivnega označevalca p53 v adenokarcinomu prostate v povezavi z oceno po Gleasonu in vrednostjo PSA

Draga Štiblar-Martinčič, Rajko Kavalar, Tine Hajdinjak, Barbara Dariš, Miha Munda

1Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za histologijo in embriologijo, Maribor, Slovenija; 2Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za biomedicinske znanosti, Maribor, Slovenija; 3Splošna bolnišnica Murska Sobota, Oddelek za kirurgijo, Odsek za urologijo, Murska Sobota, Slovenija; 4Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za patologijo, Maribor, Slovenija.
Dopisovanje

Asist. Miha Munda, dr. vet. med.
Univerza v Mariboru, Medicinska
fakulteta, Inštitut za anatomijo, histologijo
in embriologijo, Ljubljanska 5,
SI–2000 Maribor, Slovenija
Telefon +386 23305859
Fax +386 22345600
E–pošta: miha.munda@uni–mb.si

Izvleček

Namen: Rak prostate je v svetu zelo pogosta maligna bolezen. K natančnejši oceni bolezni bi lahko pripomogli tkivni označevalci, kot je na primer tudi p53. V vzorcih adenokarcinoma prostate slovenske populacje smo morfometrično analizirali izražanje p53 in njegovo povezavo z oceno po Gleasonu in vrednostjo PSA ter starostjo bolnikov.

Metode: V retrospektivno pilotno študijo smo vključili 25 bolnikov z opravljeno radikalno prostatektomijo. Tkivni označevalec p53 smo določili imunohistokemično in ga izrazili kot indeks p53. Statistično smo poiskali povezave indeksa p53 z oceno po Gleasonu pred in po operaciji, vrednostjo PSA in starostjo bolnikov.

Rezultati: Tkivni označevalec p53 je v raku prostate neenakomerno porazdeljen neodvisno od lokalnega Gleason vzorca, vendar korelira z oceno po Gleasonu po operaciji in mejno korelira z vrednostjo PSA. Statistično značilno so med seboj povezani tudi ocena po Gleasonu pred in po operaciji, vrednost PSA in starost bolnika.

Zaključek: Potrdili smo, da ima p53 lahko napovedno vrednost kljub manjšemu številu primerov, vključenih v to raziskavo. Rezultati pilotne študije kažejo, da je p53 obetajoč tkivni označevalec in bi lahko bil uporaben kot dodatni diagnostični parameter.


Celoten članek