00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Ob izidu 1. številke revije Acta medico-biotechnica

Dušica Pahor

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

 

Pred nami je prva številka znanstvene revije Acta medico-biotehnica, ki jo izdaja Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, ki je obenem tudi njen ustanovitelj. Veseli in hkrati ponosni smo, da nam je uspelo v zavidljivo kratkem času prehoditi pot od začetnih idej in želja pa vse do  uresničitve tega tako visoko zastavljenega cilja. Številni so verjeli, da se bo ta zahteven projekt uresničil, verjeli so v nas in v to, da nam bo  uspelo kljub skromnim izdajateljskim izkušnjam. To nam je dajalo moč. Seveda pa so obstajali tudi skeptiki, ki so menili, da se nam ne bo  posrečilo.

Vztrajnost, trdo delo, nabiranje izkušenj, pomoč in predlogi bolj izkušenih so morali dati rezultate. Tako se je v desetih mesecih rodila nova  revija, in sicer revija, za katero upamo, da bo s svojo kvaliteto dokazala upravičenost nastanka in v naslednjih letih prispevala k razvoju in   doprinosu znanosti s področja biomedicine.

In kako je nastajala in se rodila naša revija? Naj omenimo le nekaj dogodkov.

Aktivnosti so se začele na pobudo dekana Medicinske fakultete, red. prof. dr. Ivana Krajnca, dr. med., in s sklepom Senata Medicinske fakultete  28. januarja 2008. Za koordinatorja vseh aktivnosti je bila imenovana izr. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. V marcu 2008 so senatorji sprejeli sklep o potrditvi Akta o ureditvi ustanoviteljskih razmerij, s katerim je bilo določeno delovanje revije.

Na prvi seji Izdajateljskega sveta 4. aprila 2008, ki ji je predsedoval red. prof. dr. Ivan Krajnc, dr. med., dekan Medicinske fakultete Univerze v  Mariboru, je bil sprejet predlog o programski zasnovi revije, za glavno urednico pa je bila imenovana izr. prof. dr. Dušica Pahor, dr. med. 22. maja 2008 je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije vpisalo revijo v razvid medijev pod številko 1339 (odločba 61510-143/2008/4).

Revija Acta medico-biotechnica bo objavljala znanstvene članke s področij medicine in biotehnike, ki bodo dolgoročno vplivali na temeljne  in praktične vidike teh področij. Obravnavala bo področja medicinskih ter področje biotehničnih znanosti s poudarkom na interdisciplinarnem pristopu.

Namen revije je uveljavljanje in širjenje znanstvenih spoznanj s področja medicine in biotehnike.

Pri izbiri člankov se bodo upoštevali uveljavljeni kriteriji tovrstnih revij v svetu, kar pomeni, da bodo vsi prispevki recenzirani s strani najmanj  dveh priznanih tujih ali domačih strokovnjakov z obravnavanega področja. Revija bo objavljala le visoko kvalitetne znanstvene prispevke in  tako prispevala k uveljavitvi revije in njenemu mednarodnemu priznanju.

Revija izhaja pod okriljem Univerze v Mariboru, Medicinske fakultete. Vodijo jo izdajateljski svet, večinsko sestavljen iz predstavnikov  ustanovitelja, ter uredniški odbor z glavnim urednikom. Zasnovana je kot znanstveno-strokovna revija s področja medicine in biotehnike. Namenjena je domači in tuji znanstveni in strokovni javnosti, zato so vsi članki objavljeni v angleškem jeziku, izvlečki pa v slovenskem in   angleškem jeziku. Izhajala bo najmanj dvakrat letno.

Kot urednica nove revije vas naprošam, da sodelujete, oblikujete in soustvarjate to revijo, prispevate članke. Revija je živa stvar, ki raste in se  razvija le s pomočjo nas vseh.

Če bi bili zadovoljni z odkritim, ne bi nikdar odkrili nič novega. Numquam invenietur, si contenti fuerimus inventis.
(SENEKA)


Dušica Pahor
Odgovorna urednica