00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Prikaz premera ovojnice optičnega živca z ultrazvokom s kontrastnim sredstvom – dokaz zasnove raziskave

Andrej Bergauer, Gregor Prosen, Nina Kobilica, Vojko Flis, Marko Jevšek, Tomaž Šeruga

Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za vaskularno kirurgijo, Maribor, Slovenija; Center za urgentno medicino Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za radiologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Tomaž Šeruga, Univerzitetni klinični
center Maribor, Radiološki oddelek,
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
Telefon +386 41674670
E–pošta: ttseruga@gmail.com

Izvleček

Namen: Namen študije je bila primerjava dobljenih rezultatov meritev premera ovojnice vidnega živca med kontrastno ojačanim ultrazvokom (CEUS) in visoko resolucijsko magnetno resonanco (HRMR). Glavni cilj je bil oblikovanje nove metode merjenja premera ovojnice vidnega živca, ki je enostavnejša za izvajanje, enostavnejša za interpretacijo in lažje ponovljiva kot sedaj uporabljane metode.

Metode: Za izvedbo študije smo pridobili mnenje Državne komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije; študija je registrirana pod št 30/03/12. Devet zdravih mladih odraslih oseb smo pregledali z MR visoke ločljivosti in z ultrazvokom z aplikacijo kontrastnega sredstva. Meritve premera ovojnice optičnega živca smo po obeh metodah opravljali 3 mm za zrklom. Podatkovne attribnize smo anonimizirali in neodvisnim ocenjevalcem zakrili. Statistična analiza je vključevala stopnjo ujemanja meritev z Bland–Altmanovo analizo in oceno stopnje ujemanja med ocenjevalci, ki smo jih izračunali z medrazrednim korelacijskim koeficientom.

Rezultati: Bland–Altmanovi grafi kažejo na splošno dobro ujemanje obeh metod v klinično sprejemljivih mejah ujemanja oz. prekrivanja. Medrazredni korelacijski koeficient, izračunan za obe metodi, kaže oz. potrjuje, da je kontrastni UZ najmanj toliko ponovljiv kot magnetna resonanca visoke ločljivosti.

Zaključek: Opisana metoda z uporabo kontrastno ojačanega ultrazvoka za merjenje premera ovojnice optičnega živca zahteva dobro poznavanje relevantne anatomije. Uporaba kontrastno poudarjenega ultrazvoka omogoča relativno enostavno in zanesljivo nastavitev merilnih točk. Retrobulbarni artefakti so pri UZ manj zavajajoči kot pri MR. Izhajajoč iz majhnega vzorca je metoda primerljiva z visoko ločljivo magnetno resonanco. Za dokončno oceno uprabnosti metode je potrebno opraviti vrednotenje metode na večjem vzorcu zdravih oseb, prav tako pa tudi na vzorcu bolnikov s povišanim intrakranialnim tlakom.


Celoten članek