00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Primerjava gostote malih žil in vrednosti PSA pri adenokarcinomih prostate z oceno 6 in 7 po Gleasonu

Barbara Dariš, Miha Munda, Tine Hajdinjak, Rajko Kavalar, Draga Štiblar-Martinčič

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za biomedicinske vede, Maribor, Slovenija, 2Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za histologijo in embriologijo, Maribor, Slovenija, 3Splošna bolnišnica Murska Sobota, Oddelek za kirurgijo, Odsek za urologijo, Murska Sobota, Slovenija; 4Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za patologijo, Maribor, Slovenija, 5Univerzitetni klinični center Maribor, Oddelek za patologijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje

Asist. dr. Barbara Dariš
Univerza v Mariboru, Medicinska
fakulteta, Inštitut za biomedicinske vede,
Slomškov trg 15, SI–2000 Maribor
Telefon +386 22345612
E-pošta: barbara.daris@uni-mb.si

Izvleček

Namen: Želeli smo ugotoviti, ali se bolniki z adenokarcinomom prostate z oceno 6 in 7 po Gleasonu razlikujejo v gostoti malih žil v tumorjih in vrednostih prostatičnega specifičneg aantigena (PSA).

Metode: V raziskavo je bilo vključenih 26 bolnikov z adenokarcinomom prostate, ki smo jih razdelili v dve skupini glede na oceno po Gleasonu (GS). V prvi skupini je bilo 13 bolnikov z GS 6 in v drugi 13 bolnikov z GS 7. S protitelesi za endoglin smo raziskali ožiljenost znotraj tumorja. Endoglin je specifičen označevalec za novo nastale žile v in okrog tumorskega tkiva, ne pa za žile v netumorskem tkivu. Na vsakem histološkem preparatu smo določiliobmočja največje gostote malih žil in analyle- te prešteli pri 400-kratni povečavi (površina 0,19 mm2).

Rezultati: Skupina vzorcev z GS 6 je imela manjšo gostoto žil v vidnem polju (19,9 vs. 25,6; P = 0,05) in manjšo gostoto žil, preračunano na mm2 tumorskega tkiva (89,7 vs. 117,7; P = 0,05) v primerjavi s skupino vzorcev z GS 7. Skupini se nista razlikovali glede na vrednost PSA (5,7 vs. 10,2 ng/mL; P = 0,10). Gostota malih žil v tumorjih ni bila povezana z vrednostjo PSA (r = 0,20; P = 0,30). Bolniki z GS 6 so bili mlajši od bolnikov z GS 7 (61,2 vs. 66,2 let; P = 0,01).

Zaključek: Predhodni rezultati raziskave kažejo na verjetnost, da se adenokarcinomi prostate z oceno 6 in 7 po Gleasonu razlikujejo v neovaskularizaciji, ne pa tudi v vrednostih PSA, kar nameravamo potrditi s prihodnjo študijo večjega števila primerov.


Celoten članek