00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Vpliv kinezioloških trakov na zmanjšanje bolečine pri bolnikih z lateralnim epikondilitisom

Breda Jesenšek Papež

Univerzitetni klinični center Maribor, Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Doc. dr. Breda Jesenšek Papež, dr. med.
Univerzitetni klinični center Maribor
Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko
medicino, Ljubljanska 5, SI–2000
Maribor, Slovenija
Telefon +386 23211553
Fax +386 2321181

Izvleček

Namen: Namen raziskave je bil oceniti vpliv kinezioloških trakov na zmanjšanje bolečine pri bolnikih z lateralnim epikondilitisom komolca (LE), obravnavanih s fizioterapijo, in sicer primerjalno s fizioterapijo in uporabo kinezioloških trakov.

Metode: V retrogradni študiji smo pregledali medicinsko dokumentacijo skupno 188 bolnikov, obravnavanih v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor v obdobju med 2012 in 2013 zaradi LE. V analizo smo vključili 95 tistih bolnikov, ki so bili zdravljeni z enako večmodalno fizikalno terapijo z ali brez kinezioloških trakov (skupina T0 in T1). Stopnjo bolečine smo ocenjevali z vizualno analogno lestvico (VAS) pred in po zaključeni obravnavi. Za primerjavo med skupinami smo uporabili Studentov t–test in Pearsonov χ2 test, za primerjavo ocen VAS pred in po obravnavi pri obeh skupinah pa smo uporabili analizo varian ce (ANOVA) za ponovljene meritve. Za stopnjo statistične značilnosti smo izbrali p < 0,05.

Rezultati: Povprečna ocena VAS 1 v T0 je bila 6,3 ± 1,5 (razpon 4 do 9, mediana 6), in v T1 6,4 ± 1,8 (razpon3 do 10, mediana 6,5). Povprečna ocena VAS 2 v T0 je bila 2,1 ± 1,7 (razpon 0 do 7, mediana 2,0) in v T1 1,4 ± 1,6 (rang 0 do 6, mediana 1,0). Na podlagi analize variance smo ugotovili, da se je VAS2 v obeh skupinah statistično evidentno znižal (p < 0,001), medtem ko razlika v spremembi ocene VAS med skupinama ni bila statistično značilna pri izbrani stopnji značilnosti (p = 0,056), čeprav je bila izkazana manj kot 6 % verjetnost, da je ta razlika naključna.

Zaključek: Z retrogradno analizo nismo uspeli dokazati vpliva kinizioloških trakov na kratkotrajno zmanjšanje bolečine pri bolnikih z LE. Vendar glede na vprašljivo naključnost tako nizko izkazane verjetnosti (manj kot 6 %) obstaja upravičen sum, da bi uporaba KT pri LE lahko bila učinkovita.


Celoten članek