00 01 02 03 04 05 06
00
01
02
03
04
05
06

Zdravje je blagostanje –
vodilna vloga Evrope pri skrbi za zdravje

Felix Unger

European Institute of Health, Salzburg

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

V prispevku je prikazan pomenčloveškega življenja kot najvišjevrednote. Zdravo prebivalstvo jepredpogoj za sodobno družbo. Niblagostanja brez zdravja. Zato jeučinkovita skrb za zdravje nujna zakvaliteto življenja in za zdravstvenipotencial družbe. Ekonomskarast je možna le pri zdravi populaciji.Prikazan je pomen Evropskeunije za razvoj evropskega sistemaza zdravje, ki bi omogočal modernozdravstveno varstvo za celotno Evropo.


Celoten članek