00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Hormeza – primer odgovora astrocitov po izpostavljenosti etanolu

Metoda Lipnik Štangelj, Lucija Šarc

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za farmakologijo in toksikologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Ljubljana, Slovenija; Univerzitetni klinični center, Center za zastrupitve, Ljubljana, Slovenija.
Dopisovanje

Metoda Lipnik–Štangelj
Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Inštitut za farmakologijo in
eksperimentalno toksikologijo, Korytkova
2, 1000 Ljubljana
Telefon +386 15437330
Fax +386 15437331
E–pošta
metoda.lipnik–stangelj@mf.uni–lj.si

Izvleček

Namen: Namen dela je bil opisati hormezo in predstaviti pregled hormetičnih odgovorov astroglialnih celic po izpostavljenosti različnim stresorjem. Predstavili smo primer odgovora astrocitov na akutno in kronično izpostavljenost etanolu, ki ima značilnosti hormeze.

Metode: Kot eksperimentalni model smo uporabili celične culture astrocitov možganske skorje novorojenih podgan. Celice smo izpostavili etanolu in njegovemu primarnemu metabolitu acetaldehidu za 24 ur in sedem dni. Po obravnavi celic smo v vzorcih določili vsebnost proteinov in s pomočjo encimsko– imunskega testa izmerili količino sproščenega interlevina–6 (IL–6).

Rezultati: Izpostavljenost astroglialnih celic etanolu ali acetaldehidu v nizkih koncentracijah vodi do povečanja vsebnosti proteinov in stimulira nastajanje IL–6, pri visokih koncentacijah pa se pojavi zmanjšanje vsebnosti proteinov in inhibicija nastajanja IL–6. Kronična izpostavljenost je za astrocite pri obeh snoveh bolj toksična kot akutna. Acetaldehid je bolj toksičen kot etanol.

Zaključek: Etanol in acetaldehid predstavljata za astrocite v kulturi stres in vzpodbudita tipični hormetični odgovor, tako pri akutni kot tudi pri krončni izpostavljenosti.


Celoten članek