00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Kakovost oskrbe v odnosu na oceno kakovosti vodenja kronične bolezni bolnikov s koronarno boleznijo

Ksenija Tušek-Bunc, Marija Petek-Šter, Davorina Petek

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana, Slovenija; Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Doc. dr. Ksenija Tušek Bunc, dr. med. Medicinska fakulteta,
Univerza v Mariboru,
Taborska ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija.
Telefon: +386 41699690
E–pošta: ksenija.tusek-bunc@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: Bolnikova ocena vodenja kronične bolezni vse bolj nadomešča ocenjevanje zadovoljstva, ki kot kaže, ne odraža vseh dimenzij oskrbe. Bolnikov pogled na vodenje kronične bolezni reflektira kakovost oskrbe in ponuja zdravstvenim delavcem povratne informacije o njihovem delu. Namen te študije je bil raziskati bolnikovo oceno kakovosti oskrbe koronarne bolezni in njeno povezavo z zagotovljeno nego.

Metode: Raziskava je bila opazovano presečna, Podatke smo pridobili iz kartotek bolnikov in s pomočjo obsežnega vprašalnika za bolnike, ki je med drugim vključeval vprašalnik PACIC (Patient Assessment of Chronic Illness Care). Za prepoznanje števila in vrste sklopov vprašalniku je bila izvedena faktorska analiza. ter deskriptivna analiza vprašalnika PACIC. Za ugotavljanje korelacije med bolnikovo oceno vodenja kronične bolezni in kakovostjo vodenja je bil uporabljen Pearsonov korelacijski koeficient.

Rezultati: V raziskavo je bilo vključenih 768 bolnikov s koronarno boleznijo (stopnja odziva 71,1%) iz 36 ambulant družinske medicine. Povprečna starost udeležencev je bila 68,0 (SD=10,8) let,. Povprečna ocena za celoten PACIC (rang točkovanja 1-5) je znašala 3,3 (SD= 0,9). Najvišje ocenjeni so bili organizacijski aspekti ambulant: organizacija ambulante (3,7), vključevanje bolnikov (3,7) ter reševanju težav (3,6), najnižje pa spremljanje bolnika (2,8). Pearsonov korelacijski koeficient je znašal 0,10 (p=0,009).

Zaključek: Bolniki s koronarno boleznijo srca so visoko ocenili vse vidike kronične oskrbe, predstavljene v vprašalniku PACIC; Najmanj so bili zadovoljni s spremljanjem in usklajevanjem kronične oskrbe. Kakovost klinične oskrbe izražena s kazalniki oskrbe, je pozitivno korelirala z bolnikovo oceno bolnikov oskrbe.


Celoten članek