00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Predoperativna ledvična disfunkcija je napovedni dejavnik pooperativne atrijske fibrilacije pri bolnikih po kirurški revaskularizaciji srca

Miha Antonič

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za kirurgijo, Oddelek za kardiokirurgijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za kirurgijo, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

doc. dr. Miha Antonič, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Oddelek za kardiokirurgijo, Ljubljanska
5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 23211787
E-pošta: miha.antonic@guest.arnes.si

Izvleček

Namen: Atrijska fibrilacija je najpogostejša motnja ritma po operacijah na srcu. Namen raziskave je bil preučiti vpliv predoperativne in intraoperativne ledvične funkcije med zunajtelesnim obtokom
na pojavnost omenjene motnje ritma pri bolnikih po kirurški revaskularizaciji srca.

Metode: V retrospektivno opazovalno raziskavo je bilo vključenih 409 bolnikov po elektivni kirurški revaskularizaciji srca. Glede na pooperativni potek so bili bolniki razdeljeni na tiste, pri katerih
je pooperativno prišlo do novonastale atrijske fibrilacije, in na tiste, pri katerih do atrijske fibrilacije ni prišlo.
S pomočjo univariatnih in multivariatnih statističnih modelov smo preučili vpliv predoperativne ledvične funkcije (serumski kreatinin in ocenjena glomerulna filtracija) in intraoperativne ledvične funkcije (diureza med zunajtelesnim obtokom) na pojavnost novonastale pooperativne atrijske fibrilacije.

Rezultati: Pri 69 od 409 bolnikov je pooperativno prišlo do novonastale atrijske fibrilacije, kar predstavlja incidenco 16,9 %. Bolniki s pooperativno atrijsko fibrilacijo so bili starejši, imeli so višji EuroSCORE II in višje predoperativne koncentracije natriuretičnega peptida tipa b. Bolniki z atrijsko fibrilacijo so imeli slabšo predoperativno ledvično funkcijo (višjo predoperativno koncentracijo serumskega kreatinina in nižjo ocenjeno glomerulno filtracijo) kot tisti v sinusnem ritmu. Razlike med skupinama pri diurezi med zunajtelesnim obtokom ni bilo. Multivariatna analiza je kot neodvisne dejavnike tveganja za nastanek novonastale pooperativne atrijske fibrilacije potrdila višjo starost, iztisni delež levega prekata pod 30 % in nižjo predoperativno glomerulno filtracijo.

Zaključek: Raziskava je kot neodvisni dejavnik tveganja za nastanek pooperativne atrijske fibrilacije potrdila nižjo predoperativno glomerulno filtracijo, medtem ko vpliva diureze med zunajtelesnim obtokom na incidenco atrijske fibrilacije nismo dokazali.


Celoten članek