00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Prepričanja in stališča zdravnikov družinske medicine o pristopih k prepoznavanju in zdravljenju medicinsko nepojasnjenih stanj

Vojislav Ivetić, Tonka Poplas Susič, Klemen Pašić, Polona Selič

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Maribor, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Ljubljana, Slovenija; SAVA MED, d.o.o., Spodnji Duplek, Slovenija
Dopisovanje
Asist. dr. Vojislav Ivetić, dr. med.
SAVA MED d.o.o.
Cesta k Dravi 8,
SI–2241 Spodnji Duplek, Slovenija
Telefon +386 51336036
Fax: +386 26202492
E–pošta: iveticv@gmail.com

Izvleček

Namen: Namen prispevka je na podlagi analize mnenj identificirati prepričanja in stališča zdravnikov družinske medicine (ZDM) o pristopih k prepoznavanju in zdravljenju medicinsko nepojasnjenih stanj (MNS).

Metode: Uporabljene so bile kvalitativne in kvantitativne metode raziskovanja; namenski vzorec za izvedbo je predstavljalo pet fokusnih skupin (Maribor in Ljubljana) v obdobju od julija do septembra 2011. Ugotovitve so bile kot vprašanja uporabljene v kvantitativnem delu raziskave s slučajnostnim vzorčenjem (N = 90), povabljeni pa so bili ZDM iz celotne Slovenije (januar – marec 2012). Za analizo kvalitativnega materiala in proces kodiranja smo uporabili računalniško orodje ATLAS.ti 7, kvantitativne podatke smo statistično obdelali s statističnim programskim paketom SPSS 21.0.

Rezultati: V procesu kodiranja smo oblikovali 64 kod in jih razvrstili v osem kategorij. V kvantitativnem delu se je odzvalo 63 (70 %) povabljenih ZDM, ki so poudarili preprečevanje in zdravljenje bolnikov z MNS (84,1 %; n = 53), pomen dobre komunikacije z bolnikom v 77,8 % (n = 49), medtem ko je bilo 93,7 % (n = 59) ZDM mnenja, da jih bolniki z MNS izčrpajo, utrudijo in frustrirajo. Kot potencialne vzroke za MNS so ZDM opisali težave v bolnikovi interakciji z okolico (100 % , n = 63), pretekle in sedanje stresne dogodke (96,8 %, n = 61) ter skrite psihiatrične bolezni (68,3 %, n = 43). Kvaliteto obravnave bolnikov z MNS bi v največji meri izboljšalo izobraževanje s področja osnovnih psihoterapevtskih tehnik in na temo pristopa k težavnemu bolniku (95,2 %, n = 60) ter s področja veščin komuniciranja (95,2 %, n = 60).

Zaključek: Ugotovili smo, da slovenski ZDM namenjajo velik poudarek preprečevanju in zdravljenju bolnikov z MNS, hkrati pa jih ti bolniki izčrpajo, utrudijo in frustrirajo


Celoten članek