00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Prvi diplomanti in začetek novogradnje Medicinske fakultete

Ivan Krajnc

Uredništvo
"Acta medico-biotehnica"

Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Odgovorna urednica
Univerza v Mariboru
Medicinska fakulteta
Taborska ul. 8, 2000 Maribor
2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 223 458 27
Fax.: +386 223 458 20
Spletna stran:
www.actamedbio.mf.uni-mb.si

Tehnična podpora
Darja Farasin,
Tel.: +386 223 458 27
e-naslov: actamedbio@uni-mb.si

Izvleček

Na Medicinski fakulteti, ki je bila ustanovljena z odlokom o preoblikovanju Univerze v Mariboru, ki ga je 2. oktobra 2002 soglasno sprejel  Državni zbor Republike Slovenije, bomo kmalu dobili prve diplomante. 3. decembra 2003 je Svet za visoko šolstvo potrdil univerzitetni študijski program Splošna medicina in z razpisom objavil tudi 80 vpisnih mest. Prva generacija študentov medicine se je vpisala v študijskem  letu 2004/2005, v študijskem letu 2009/2010 pa smo vpisali prvo generacijo študentov po prenovljenem in z bolonjsko deklaracijo usklajenem  programu enovitega magistrskega študija Splošna medicina, potrjenem na Svetu za visoko šolstvo Republike Slovenije 5. maja 2008.

Medicinska fakulteta je članica Univerze v Mariboru s sedežem na Slomškovem trgu 15 v Mariboru. Na ozemlju Univerzitetnega kliničnega  centra Maribor se nahajata Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologjio in Inštitut za fiziologijo, v neposredni bližini pa tudi sodoben laboratorijski center. Novembra smo odprli simulacijski center, ki je zanesljivo najsodobnejši v tem delu Evrope in v katerem bodo študentje  medicine nabirali izkušnje v simuliranem okolju pred stikom z realnim bolnišničnim okoljem.

Mednarodno primerljiv študijski program enovitega magistrskega študija Splošna medicina ponuja študentom pod vodstvom in ob nadzoru  učiteljev obilo praktičnega dela ob bolniku in omogoča mednarodno izmenjavo študentov in profesorjev z medicinskimi fakultetami znotraj  Evropske unije pa tudi izven nje. Študentom zagotavljamo ustrezna bazična in klinična znanja ter veščine in jih vzgajamo v smislu visoke  etičnosti in za bodočega zdravnika primernega vedenja. Naš temeljni cilj je pripraviti študente za samostojno delo zdravnika.

Enovit magistrski študij Splošna medicina traja 6 let oziroma 12 semestrov, obsega 5775 ur teoretičnega in praktičnega študija in je  ovrednoten s 360 ECTS točkami. Študentje lahko ob 52 obveznih predmetih izbirajo tudi med 35 izbirnimi predmeti, pri katerih lahko  poglobljeno razvijajo svoje znanje in sposobnosti. Poglavitna značilnost enovitega magistrskega študijskega programa Splošna medicina je  tesna prepletenost predmetov znotraj posameznih letnikov (horizontalno) in med letniki (vertikalno). Vlogo povezovalca imajo PBL-moduli  (Problem Based Learning), ki jih v slovenskem prostoru izvajamo edino na naši fakulteti. Na osnovi središčnih problemov v obliki spirale   pokrivajo vsa področja medicine od poznavanja temeljev teorije in prakse, usposabljanja v kliničnem okolju in postopnega doseganja  samostojnosti, ki študente vodi v samostojno poklicno pot zdravnika. V šestih letnikih je v tem študijskem letu vpisanih 514 študentov, med  njimi so tudi tujci iz Brazilije, Hrvaške, Makedonije in Nemčije. Poudariti moramo tudi razgibano mednarodno dejavnost naše mlade fakultete:  v tem študijskem letu študira 20 študentov en ali dva semestra na fakultetah po Evropi, s katerimi imamo podpisane sporazume o sodelovanju.  V okviru programov izmenjav študentov in učiteljev Erasmus in Tempus imamo podpisane pogodbe z medicinskimi fakultetami  in medicinskimi univerzami iz Bologne in Trsta v Italiji, Aachna, Göttingena, Tübingena, Leipziga, Würzburga, Hamburga, Mainza in  Greißwalda v Nemčiji, Gradca, Innsbrucka in Dunaja v Avstriji, Oula iz Finske, Debrecena in Pecza iz Madžarske, Prage iz Češke, Plevna iz  Bolgarije, Cluj Napoca iz Romunije, Porta in Lisbone iz Portugalske, Barcelone in Malage iz Španije, Tel Aviva in Jeruzalema iz Izraela,  Bruslja in Ghenta iz Belgije, Krakowa iz Poljske, nadalje z medicinskimi fakultetami v Zagrebu na Hrvaškem, Sarajevu v Bosni in Hercegovini  ter Beogradu in Nišu v Srbiji. Načrtujemo podpis sporazumov še z drugimi uglednimi fakultetami. Povedati je treba, da tudi naša fakulteta iz  leta v leto gosti več tujih študentov, predvsem v kliničnem delu študija.

Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru od leta 2005 poteka tudi podiplomski študij Biomedicinska tehnologija, ki je edini takšne vrste v  slovenskem prostoru, saj ponuja številne vsebine s širšega interdisciplinarnega znanstvenega in raziskovalnega področja. Individualna  naravnanost študija pa podiplomskim študentom omogoča sestavo programa, ki kar najbolj zadovolji strokovne in raziskovalne interese  posameznika.

V juniju 2010 zaključuje študij Splošne medicine prva generacija študentov.

Skupaj smo prehodili dolgo, včasih tudi naporno pot. Našim študentom za popotnico v poklic dajemo znanje, na srce pa polagamo topel  človeški odnos do bolnikov.

Pred nami so še številni izzivi, ki jih bomo lahko uresničili v novi zgradbi Medicinske fakultete, ta bo stala v neposredni bližini Univerzitetnega  kliničnega centra Maribor, kar bo pomembno prispevalo k našemu še boljšemu delu.

Z gradnjo nameravamo začeti še to leto in predvidevamo selitev v letu 2012.

Prof. dr. Ivan Krajnc,
Dekan Medicinske fakultete
Univerze v Mariboru

 


Celoten članek