00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Srčnožilna umrljivost in mikrovnetje pri trebušno debelih hemodializnih bolnikih

Robert Ekart, Darinka Purg, Tadej Zorman, Sebastjan Bevc, Radovan Hojs

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za nefrologijo, Maribor, Slovenija; za dializo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Doc. dr. Sebastjan Bevc, dr. med.
Univerzitetni klinični center Maribor
Klinika za interno medicino, Oddelek 
za nefrologijo, Ljubljanska 5, 2000 
Maribor, Slovenija
Telefon + 386 23212871 
Fax + 386 23312393
E–pošta: sebastjan.bevc@gmail.com,
sebastjan.bevc@ukc–mb.si

Izvleček

Namen: Trebušno maščevje ima pomembne provnetne lastnosti in predstavlja vir različnih vnetnih posrednikov. Z ozirom na dejstvo, da so pri hemodializnih (HD) bolnikih povišane koncentracije nekaterih vnetnih posre- dnikov, bi lahko imelo trebušno maščevje pomembno vlogo v patogenezi mikrovnetja, ki je dokazano povezano s pospešeno aterosklerozo. Namen naše raziskave je bil določiti vpliv mikrovnetja na srčnožilno umrljivost trebušno debelih HD bolnikov. 
 
Metode: V raziskavo smo vključili enainsedemdeset HD bolnikov (povprečna starost 59.3 ± 12.8 let). Iz- merili smo jim obseg pasu in trebušno debelost opredelili skladno s priporočili Mednarodnega združenja za sladkorno bolezen (International Diabetes Fede- ration). Določili smo serumske koncentracije lipidov (trigliceridi, HDL in LDL holesterol) in vnetnih posrednikov (interlevkin 6, tumor nekrozni dejavnik–alfa, žilnocelična adhezivna molekula–1 (VCAM–1), medcelična adhezivna molekula–1 (ICAM–1)). Bolnike smo spremljali od dneva določitve vnetnih posrednikov (november 2003) do njihove smrti oziroma do 10. novembra 2009. 
 
Rezultati: Povprečna vrednost obsega pasu je bila za moške 97.6 ± 16.1 cm in 92.2 ± 15.9 cm za ženske. Trebušno debelost smo ugotovili pri 62% vključenih bolnikih. S Coxovo regresijsko analizo smo ugotovili, da sta vnetna posrednika VCAM–1 (p<0.031) in ICAM–1 (p<0.024) napovednika srčnožilne umrljivosti pri trebušno debelih HD bolnikih. Četudi smo v omenjeno analizo vključili starost in ostale znane dejavnike tveganja za razvoj ateroskleroze (arterijska hipertenzija, kajenje, HDL in LDL holesterol, trigliceridi) sta oba vnetna posrednika ostala napovednika srčnožilne umrljivosti. 
 
Zaključek: Rezultati naše raziskave potrjujejo povezanost mikrovnetja in srčnožilne umrljivosti pri trebušno debelih HD bolnikih.

Celoten članek