00 01 02 03 04 05 06 07 08
00
01
02
03
04
05
06
07
08

Ultrazvočna ocena okvare levega prekata z doplersko ehokardiografijo in izračunom indeksa okvare levega prekata (iLVI) pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem

Igor Krajnc, Andreja Sinkovič

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za interno medicino, Oddelek za intenzivno interno medicino, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, Maribor, Slovenija;
Dopisovanje

dr. Igor Krajnc, dr. med, Univerzitetni
klinični center Maribor, Oddelek za
kardiologijo in angiologijo, Ljubljanska
5, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 51339356
E-pošta: hisa.krajnc@amis.net

Izvleček

Namen: Pri oceni globalne okvare levega prekata (LP) pri bolnikih s kroničnim srčnim popuščanjem (SP) je
potrebno upoštevati tako funkcijske kot strukturne spremembe prekata. Z upoštevanjem utripnega volumna (angl. stroke volume = SV) kot pokazatelja funkcije LP, končnega diastoličnega premera (LVEDD) kot enostavnega pokazatelja strukturnih sprememb LP in z upoštevanjem bolnikove višine (angl. height = H) je moč izračunati indeks okvare levega prekata (iLVI). Z raziskavo smo želeli ugotoviti diagnostični pomen iLVI pri bolnikih s kroničnim SP.

Metode: V raziskavo je bilo vključenih 50 bolnikov s kroničnim SP in 50 zdravih preiskovancev. Pri vseh smo opravili standardno dvodimenzionalno ehokardiografijo, iLVI pa smo izračunali po formuli iLVI = SV x H / LVEDD2 [mL/cm].

Rezultati: Ugotovili smo, da iLVI najbolj zanesljivo loči zdrave preiskovance od bolnikov (AUC = 0,989). Občutljivost in specifičnost iLVI (oboje 96,0 %) sta za ugotavljanje bolnikov s kroničnim SP v primerjavi z iztisnim deležem (angl. ejection fraction = EF), indeksom utripnega volumna (angl. stroke volume index = SVI) in razmerjem SV/H največja. Klinični učinek iLVI je velik (Cohen’s d = 3,2) in presega klinični učinek tako EF kot tudi klinični učinek SVI in SV/H.

Zaključek: Z raziskavo smo ugotovili, da iLVI predstavlja enostaven in odličen pokazatelj globalne funkcijske in/alistrukturne okvare LP pri bolnikih s kroničnim SP.


Celoten članek