00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Višja stopnja živorojenosti in nižja stopnja spontanih splavov v protokolih z naravnim ciklusom za pripravo endometrija za prenos zamrznjenih blastocist v primerjavi s protokoli z umetnim ciklusom

Milan Reljič, Lea Mlakar, Azra Hadžimehmedović, Vilma Kovač

Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, Maribor, Slovenija; Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija; Univerzitetni klinični center Tuzla, Oddelek za ginekologijo in perinatologijo, Tuzla, Bosna in Hercegovina
Dopisovanje
Doc. dr. Vilma Kovač, dr. med.,
Univerzitetni klinični center Maribor,
Klinika za ginekologijo in perinatologijo,
Oddelek za reproduktivno medicino
in ginekološko endokrinologijo,
Ljubljanska 5 2000 Maribor, Slovenija.
Telefon: +386 23211000
Fax: +386 23312393
E–pošta: vilma.kovac1@gmail.com

Izvleček

Namen: Cilj raziskave je bila primerjava reproduktivnega izida in stopnje živorojenosti med skupinama pacientk, ki so za pripravo endometrija za postopek prenosa zamrznjenih zarodkov (FET) uporabile protokol z naravnim ciklusom (NC) ali z umetnim ciklusom (AC).

Metode: Retrospektivno smo analizirali 1.317 postopkov za pripravo endometrija za FET z NC in 528 postopkov z AC. Analizirani postopki so bili opravljeni v treh letih v terciarni kliniki za postopke IVF. Primerjali smo stopnjo kliničnih spontanih splavov, zanositev in živorojenosti. Z logistično regresijo smo ustvarili modele za identifikacijo neodvisnih dejavnikov, ki so bili pomembno povezani z živorojenostjo in s kliničnimi spontanimi splavi.

Rezultati: V postopkih z NC smo opazili pomembno nižjo stopnjo klinič- Ključne besede: prenos zamrznjenih blastocist, naravni ciklus, umetni ciklus. Key words: frozen blastocyst transfer, natural cycle, artificial cycle Višja stopnja živorojenosti in nižja stopnja spontanih splavov v protokolih z naravnim ciklusom za pripravo endometrija za prenos zamrznjenih blastocist v primerjavi s protokoli z umetnim ciklusom Higher live birth and lower pregnancy loss rates in natural compared with artificial cycle protocols for endometrial preparation of frozen blastocyst transfer Avtor / Author Milan Reljič1,2, Lea Mlakar1,2, Azra Hadžimehmedović3, Vilma Kovač1,2 Ustanova / Institute 1Univerzitetni klinični center Maribor, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo, Maribor, Slovenija; 2Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in perinatologijo, Maribor, Slovenija; 3Univerzitetni klinični center Tuzla, Oddelek za ginekologijo in perinatologijo, Tuzla, Bosna in Hercegovina 1University Medical Centre Maribor, Clinic of Gynaecology and Perinatology, Department of Reproductive Medicine and Gynaecological Endocrinology, Maribor, Slovenija; 2University of Maribor, Faculty of Medicine, Department for Gynaecology and Perinatology, Maribor, Slovenia; 3University Clinical Center Tuzla,Department of Gynaecology and Obstetrics, Tuzla, Bosnia and Herzegovina Klinična študija / Clinical study ACTA MEDICO–BIOTECHNICA 2018; 11 (2): 14–21 15 Klinična študija / Clinical study nih spontanih splavov (13,68 % vs 27,32 %; p < 0,001), primerljivo stopnjo zanositev in pomembno višjo stopnjo živorojenosti (32,82 % vs 26,70 %; p < 0,01) v primerjavi s postopki z AC. Neodvisni napovedni dejavniki za živorojenost so bili starost ženske (OR 0,94; 95 % CI 0,91–0,98), prenos morfološko optimalnih blastocist (OR 1,72; 95 % CI 1,28–2,31) in način priprave endometrija (OR 0,63; 95 % CI 0,45–0,88). Neodvisna napovedna dejavnika za spontani splav sta bila način priprave endometrija (OR 2,26; 95 % CI 1,39–3,68) in starost ženske ob FET (OR 1,07; 95 % CI 1,02–1,13).

Zaključek: Pri postopkih z NC smo opazili boljši reproduktivni izid, saj je bila stopnja živorojenosti pomembno višja in stopnja kliničnih spontanih splavov pomembno nižja v primerjavi s postopki z AC. Glede na ugodnejši izid, prijaznost do pacientk in nižjo ceno predlagamo, da je protokol z NC metoda prvega izbora za FET pri pacientkah z rednimi menstruacijami.


Celoten članek