00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Vpliv enostavne intervencije na večje upoštevanje smernic pri zdravljenju bolnic z nezapleteno okužbo spodnjih sečil v dežurnih ambulantah na primarni ravni

Zalika Klemenc Ketiš, Janko Kersnik

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Maribor, Slovenija; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, Ljubljana, Slovenija
Dopisovanje
E–pošta: zalika.klemenc-ketis@uni.mb.si
janko.kersnik@uni-mb.si

Izvleček

Namen: Cilj te raziskave je bil ugotoviti, ali lahko preprosta intervencija izboljša upoštevanje smernic za zdravljenje nezapletene okužbe sečil žensk v dežurni službi primarnega zdravstva.
 
Metode: Izvedli smo randomizirano prospektivno raziskavo pri bolnicah v 20 ambulantah dežurne službe primarnega zdravstva v Sloveniji (10 ambulant je bilo v interevencijski skupini, 10 pa v kontrolni). Vsaka ambulanta dežurne službe naj bi vključila 10 zaporednih bolnic, ki so prišle na pregled, bile obravnavane po telefonu oz. je bil pri njih izveden hišni obisk. Dežurne ambulante v intervencijski skupini so prejele plakat s shematično predstavitvijo smernic za zdravljenje nezapletene okužbe spodnjih sečil, ki so ga namestili na steno ambulante.
 
Rezultati: Od 20 povabljenih dežurnih ambulant jih je v raziskavi sodelovalo 14, od tega 7 v intervencijski in 7 v kontrolni skupini. Končni vzorec je obsegal 118 bolnic (59,0 %), od tega jih je bilo 64 v intervencijski in 54 vkontrolni skupini. Povprečna starost bolnic je bila 43,2 ± 17,3 let; 40,2 ± 16,4 let v intervencijski skupini in 46,7 ± 17,8 let v kontrolni skupini. Smernicam zdravljenja so zdravniki popolnoma sledili pri obravnavi 42 bolnic; pri 32 v intervencijski skupini in pri 10 v kontrolni skupini (p = 0,004).
 
Zaključek: Enostavna intervencija lahko pomembno vpliva na upoštevanje smernic za zdravljenje bolnic z nezapleteno okužbo spodnjih sečil v dežurnih ambulantah osnovnega zdravstva.

Celoten članek