00 01 02 03 04 05 06 07
00
01
02
03
04
05
06
07

Zaznavanje tehničnih napak in optimizacija izdelave individualnih tkivnih mrež pri presajanju in vlivanju

Miha Munda

Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo, Maribor, Slovenija
Dopisovanje
Asist. Miha Munda, dr. vet. med.
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo, Laboratorij za histologijo,
Taborska 8, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon + 386 22345856
Fax + 386 22345600
E–pošta: miha.munda@um.si

Izvleček

Namen: Namen raziskave je prepoznati najpogostejše tipične napake pri izdelavi tkivnih mrež v ključnih fazah, ugotoviti vzroke zanje ter na podlagi ugotovitev optimizirati protokole ročne izdelave tkivnih mrež ob variabilnih vstopnih parametrih in različnih končnih zahtevah. Na podlagi ugotovitev se lahko izognemo zahtevnim popravilom tkivnih mrež, kjer se pri ponovnem premeščanju tkiva pojavijo večje izgube ali celo uničenja vzorca zaradi mehanskih in termičnih vplivov..

Metode: V raziskavo je bilo zajetih 720 blokov tkivnih mrež, od katerih so bile nekatere za končnega naročnika, druge pa so bile vključene z namenom eksperimentiranja in izpopolnjevanja protokolov. Uporabljeno je bilo humano in živalsko tkivo. Pod esrazličnimi laboratorijskimi fizikalnimi pogoji smo testirali in ocenjevali konfiguracije, strukturno stabilnost, konsistenco, obstojnost in praktično uporabnost tako izdelanih tkivnih mrež.

Rezultati: Prepoznali in analizirali smo 12 napak pri izdelavi tkivnih mrež v histološkem laboratoriju v fazah presajanja in vlivanja. Za vsako preučeno napako smo našli vzroke, podali predloge za prevencijo in navodila za odpravo oz. preprečevanje.

Zaključek: Za prikazane probleme obstajajo reštive, ki so tehnično izvedljive, vendar zahtevajo individualno prilagajanje laboratorijskih postopkov, porabo časa in učenje. To je težje ali celo nemogoče za avtomatizirane laboratorije, saj gre pri opisanem za ročno izdelavo tkivnih mrež. Omenjeni laboratoriji pa morajo tudi takšne izdelke pripraviti maksimalno kakovostno in precizno, kar je možno le s sprotnim odpravljanjem napak. Rezultati predstavljene raziskave so prepoznali najpogostejše napake in doprinesli k optimizaciji izdelave tkivnih mrež.


Celoten članek