Splošne informacije

Splošno o reviji Acta medico-biotehnica

Acta medico-biotechnica je uradna znanstvenoraziskovalna strokovna revija Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, ki je namenjena širšemu krogu bralcev, saj pokriva področje medicine in biotehnike.

Revija izhaja najmanj dvakrat letno, v njej objavljene prispevke   strokovno recenzira mednarodni uredniški odbor.

Acta medico-biotechnica je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisana v razvid medijev pod zaporedno številko 1339.

Pogoji

Uredniški odbor ima pravico odločati, ali je prispevek sprejet v objavo, določiti recenzente preko mednarodnega uredniškega odbora in, če je potrebno, zahtevati spremembe v vsebini, dolžini ali jeziku.

Ob posredovanju prispevka je potrebno posredovati še naslednje podatke o avtorju, ki je pristojen za dopisovanje: ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka in številka faksa. Podana mora biti izjava, v kateri se avtor in morebitni soavtorji strinjajo z objavo, navesti je potrebno, da prispevek ni bil predhodno objavljen in da ni v pripravi za objavo v kateri koli drugi publikaciji. Glavni urednik si pridržuje vso pravico, da prispevek zavrne, če le-ta ni v skladu z zgoraj navedenimi zahtevami.

Avtorske pravice

Ko je prispevek sprejet v objavo, se avtorske pravice prenesejo na uredništvo, to je v trajno last revije. Revija si avtorske pravice pridržuje, kar pomeni, da ima izključno pravico do ponovne objave, distribucije članka, prav tako pa tudi pravico do prevoda v drug jezik. Brez predhodnega pisnega dovoljenja uredništva ni mogoče uporabljati podatkov, ki so bili objavljeni v reviji.

Zakonske zahteve

Prispevek, ki je namenjen objavi, mora vsebovati izjavo, da je vse raziskave, izvedene na ljudeh, pregledala Etična komisija in so v skladu z etičnimi standardi, ki jih predpisuje Helsinška deklaracija (l. 1964). Razvidno mora biti, da so preiskovanci dali pisno soglasje k sodelovanju pri raziskavi.

Odgovornost

Vsi zaključki, mnenja in podatki, objavljeni v prispevku, so izključno delo avtorja in ne izdajatelja ali uredništva. Izdajatelj in uredniki ne sprejemajo nobene kazenske odgovornosti za kakršne koli napake, ki bi bile tako storjene.

 

Uredništvo "Acta medico-biotechnica"

Naslov uredništva: Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Uredništvo Acte medico-biotechnica, Taborska ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija
Odgovorna urednica: Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Tehnični urednik: Prof. dr. Uroš Maver, mag. farm.
Telefon 02 234 58 27
Faks 02 234 58 20
E-pošta: actamedbio@um.si