Prosimo počakajte
Ime in priimek*:
Ustanova (Univerza, Podjetje etc)*:
Oddelek*:
Elektonska pošta*:
Potrdi elektronsko pošto*:
Tel.*:
Naslov prispevka*:
Opredelitev tipa prispevka*: Uvodnik
Pregledni članek
Klinična študija
Laboratorijska študija
Poročilo o primeru
Datoteka (prispevek)*:
Komentar:
“S potrditvijo te izjave soglašamo, da smo vsi avtorji z vsebino priloženega prispevka seznanjeni in se z njegovo objavo strinjamo. Hkrati avtor(ji) potrjujem(o), da je prispevek originalno delo, ki še ni bilo objavljeno v drugi publikaciji oziroma ni v postopku za takšno objavo. Lastništvo avtorskih pravic prenašamo na revijo Acta medico-biotechnica, v primeru, če bo prispevek objavljen.”
  Strinjam se
*vse polja so obvezna, nalaganje lahko traja nekaj časa odvisno od velikosti pripete datoteke
   

V primeru težav pri pošiljanju lahko pokličite uredništvo na tel. št. +386 2 2345 827 (tehnična pomoč Darja Farasin) ali pošljete e-pošto na naslov darja.farasin@um.si.

VRSTE OBJAVLJENIH PRISPEVKOV

Uvodnik: do 1000 besed, izvleček ni potreben, največ pet referenc, le na povabilo urednika.
Pregledni članek: do 2000 besed, nestrukturiran izvleček z do 250 besedami, največ 50 referenc, le na povabilo urednika.
Klinična študija: do 3500 besed, strukturiran izvleček z največ 250 besedami, maksimalno 50 referenc.
Laboratorijska študija: do 3500 besed, strukturiran izvleček z največ 250 besedami, maksimalno 50 referenc.
Poročilo o primeru: 750 besed, strukturiran izvleček z največ 200 besedami, maksimalno 12 referenc.

PRIPRAVA PRISPEVKA

Prispevek mora biti napisan v an-gleškem jeziku, z izvlečkom v slovenskem in angleškem jeziku, na papirju velikosti A4 (210 x 297 mm) s 3 centimetrskimi stranskimi robovi in dvojnim presledkom med vrsticami. Strani prispevka morajo biti oštevilčene.

Priporočena dolžina je 15 tipkanih strani (6 tiskanih strani). Članek mora biti shranjen v svoji originalni obliki (Microsoft Word for Windows), ves slikovni material pa v posebni datoteki. Tekst mora biti jasno razdeljen na naslednja poglavja: Izvleček, Uvod, Material in metode, Rezultati in Razprava.

NASLOVNA STRAN

Vsebovati mora:

 • natančen in jasen naslov,
 • ime in priimek avtorjev,
 • ime in naslov ustanov avtorjev,
 • naslov za dopisovanje pristojnega avtorja (e-mail naslov, telefon in številka faksa).

DRUGA STRAN

 • Izvleček: strukturiran izvleček mora vsebovati osnovne značilnosti prispevka v logičnem in jasnem zaporedju. Podati mora naslednje informacije: namen, metode, rezultate in zaključek. Izvleček ne sme presegati 250 besed.
 • Ključne besede: največ 3-6 besed, pomembnih za indeksiranje.

TEKST

Tekst naj bo razdeljen na naslednja poglavja: Uvod, Material in metode (vključno z izjavo Etične komisije, kjer je to potrebno), Rezultati, Razprava z zaključki, Zahvala in Literatura.

 • Uvod: v uvodu je potrebno navesti namen raziskave in posredovati kratek pregled literature zaradi boljšega razumevanja in ocenjevanja dobljenih rezultatov.
 • Material in metode: v tem delu morajo biti natančno opisani vsi eksperimentalni postopki, tako da jih lahko ostali ponovijo. Avtor mora navesti ime proizvajalca za vso opremo in inštrumente. Zdravila je potrebno imenovati s farmacevtskimi nazivi.
 • Če gre v prispevku za poskus na živalih ali prostovoljcih, je potrebno na koncu poglavja Material in metode vključiti izjavo »Potrjujem-o, da je bila raziskava opravljena v skladu z etičnimi načeli in zakonodajo.«
 • Rezultati: v rezultatih je potrebno jasno in natančno prikazati v raziskavi dobljene rezultate v tekstu in v obliki tabel in slik.
 • Razprava: razpravljanje naj bo usmerjeno v razlago in pomen dobljenih rezultatov z jasnimi objektivnimi pripombami, vključno s primerjavo dobljenih rezultatov podobnih raziskav s tega področja. Razpravi sledi zaključek.
 • Zahvala: zahvala naj vključuje vse sodelujoče, ki so prispevali k raziskavi, vendar niso omenjeni kot avtorji, in naj bo čim krajša.
 • Literatura: literaturo je potrebno citirati po vrstnem redu, kot se prvič pojavlja v tekstu, in sicer z arabskimi številkami (Vancuver style). Navedena naj bodo samo že objavljena dela (in sprejeti prispevki za objavo), pri čemer se navedeta prva in zadnja stran. V primeru, ko je avtorjev več kot šest, navedite imena prvih šestih in dodajte et al. Priimkom avtorjev je potrebno dodati še začetno črko imena. Imena revij krajšajte kot to določa Index Medicus.
 • Enote in okrajšave: SI enote in okrajšave se navajajo s polnim imenom ob prvi navedbi v tekstu.
 • Slikovno gradivo: ilustracije, diagrami in fotografije morajo biti označeni s številko, in sicer v zaporedju, v katerem se pojavljajo v tekstu. Legende ilustracij in diagramov naj bodo kratke, vendar z zadostnimi podatki, napisanimi na koncu prispevka na posebnem listu. Črno-bele in barvne fotografije morajo imeti resolucijo od 300 dpi, linijske risbe od 800 do 1.200 dpi. Poslane morajo biti v posebni elektronski datoteki. Objava šestih ali manj barvnih fotografij/ilustracij je brezplačna.
 • Tabele: ob tabelah se morajo navesti legenda, naslov in pojasnilo vseh uporabljenih okrajšav. Vsaka tabela se mora nahajati na posebni strani, biti mora oštevilčena, naslovljena in citirana v tekstu. Tabele so lahko oblikovane v Wordu ali podane v posebni elektronski datoteki.

KRTAČNI ODTIS

Korekcija članka bo poslana v PDF datoteki po e-pošti avtorju, ki je pristojen za dopisovanje. Avtor mora označiti napake, preveriti, ali je besedilo popolno in ali so vključene vse fotografije in tabele. Krtačni odtis je potrebno čim prej vrniti uredništvu. Spremembe v odtisu z izjemo tiskarskih napak niso možne, razen s posebnim dovoljenjem odgovornega urednika.

Uredništvo ne odgovarja za škodo ali izgubo poslanih prispevkov. Avtorjem predlagamo, da obdržijo kopije svojih prispevkov in slikovnega gradiva.

Uredništvo "Acta medico-biotechnica"

Naslov uredništva: Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Uredništvo Acte medico-biotechnica, Taborska ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija
Odgovorna urednica: Prof. dr. D. Pahor, dr. med.
Tehnični urednik: Prof. dr. Uroš Maver, mag. farm.
Telefon 02 234 58 27
Faks 02 234 58 20
E-pošta: darja.farasin@um.si